CREDAC Pere Barnils

Entitat veïnal
https://serveiseducatius.xtec.cat/credac-perebarnils/
📨 Contacte: a8901335@xtec.cat (Montse)

Els CREDA Pere Barnils és un servei de suport als centres educatius en l’adequació a la resposta educativa davant les necessitats que interfereixen en el desenvolupament personal, social i curricular de l’alumnat amb dèficit auditiu, trastorn del llenguatge. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies, equips docents i zona educativa.

Es tracta d’un model d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i al seu entorn propi de Catalunya.