Com ens organitzem?

Els Eixos

La CELS s’ha dotat de tres espais de trobada, debat i proposta que permeten fer tangibles tres de les seves línies d’actuació: veïnatge, cultura i cooperació. La creació d’aquests espais pretén impulsar els respectius àmbits i fomentar-ne la mútua interacció, de manera que es puguin impulsar accions transversals.

Segons el seu àmbit d’acció les entitats i col·lectius es podran incorporar a l’eix respectiu. D’aquesta manera les entitats més lligades als respectius camps poden debatre i fer propostes a les comissions operatives de la Lleialtat.

Eix veïnal

L’eix veïnal vol agrupar a totes les entitats que treballen per la millora dels barris i de les seves condicions de vida, ja sigui des d’un punt de vista urbanístic, social.

Eix cultural

És vol generar un espai per a les entitats que treballen en l’àmbit cultural, sigui quina sigui la seva disciplina, de manera que es facilitin les interaccions.

Eix cooperativista i de consum responsable

Aquest eix vol agrupar a cooperatives i col·lectius que treballin en l’àmbit de l’economia social i solidària i per la difusió de les opcions de consum responsable.

Quins són els Espais de Governança?

Fòrum de la Lleialtat

És un espai de participació obert a les veïnes, veïns i entitats del barri per escoltar-nos i poder prendre decisions entre totes. El Fòrum de la Lleialtat és una porta d’entrada per totes les persones que vulguin participar i implicar-se en el projecte.

Les Comissions operatives

Les Comissions són espais lliures i espontanis oberts a tota la ciutadania, on la participació s’organitza per temàtiques i per tant aquesta pot resultar més fructífera i alhora menys feixuga.

Acció comunitària

Promou l’enfortiment de la xarxa comunitària. Vetlla pel correcte funcionament dels mecanismes de participació i treballa per l’empoderament i la corresponsabilitat de la comunitat. Vetlla per garantir la inclusió, la convivència i l’equitat de gènere.

Comunicació

Dissenya i desenvolupa el Pla de Comunicació de la CELS, de forma coherent amb els seus principis i valors. És l’encarregada de decidir les estratègies, els formats i mitjans per donar a conèixer els projectes i les activitats de l’equipament i de l’entitat.

Programació

Recull propostes i dissenya les grans línies de la programació sociocultural de l’equipament. Vetlla per les línies programàtiques i per cercar l’equilibri entre les diferents propostes.

Econòmica

Treballa en la confecció dels pressupostos, revisa la comptabilitat i vetlla per la seva transparència, pensa estratègies d’autofinançament. Cerca recursos per les activitats de la CELS a través de la gestió i seguiment de subvencions, premis, concursos i patrocinis. Proposta de criteris de gestió econòmica social i solidària.

Lleialtec

Lleialtec és la comissió tecnològica de la CELS. I neix amb l’objectiu de vetllar per l’apoderament digital de les persones i col·lectius del barri. Per fer-ho, proposa i capacita als socis i sòcies de la CELS en l’ús d’eines tecnològiques lliures i ètiques per tal de gestionar l’equipament, facilitar la comunicació, crear contingut, emmagatzemar dades, etc.

Altres comissions

Puntualment es podran crear subcomissions o grups de treball específics amb un funcionament i manera de fer molt similar al de les comissions, però de temporalitat limitada. Actes festius especials (carnaval, Festa Major, etc) poden requerir la creació d’una subcomissió o bé, les necessitats d’un moment determinat poden fer que un grup de persones decideixi formar un grup de treball per fer una acció concreta.